***

Reģ. Nr. ***

***** ***** ***** LV - ****

RĪKOJUMS

Rīgā

201__. g. ___. ______________Nr.______

Par instruktāžu veikšanu

Saskaņā ar 2010. gada 10. augusta LR MK noteikumiem Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” un, lai nodrošinātu darbinieku apmācību drošā darbu veikšanā un informētu par iespējamiem darba vides riska faktoriem un aizsardzības pasākumiem, **** nosaku šādu instruktāžu veikšanas kārtību:

  1. Visas instruktāžas tiek veiktas saskaņā ar uzņēmumā apstiprinātām instrukcijām.
  2. Ievadinstruktāža darba aizsardzībā obligāta visiem **** darbiniekiem un to veic pirms darbu uzsākšanas ,izdarot attiecīgus ierakstus par to ievadinstruktāžas žurnālā
  3. Ievadinstruktāžu veic un žurnālu uzglabā: ______________________________________________________ (vārds, uzvārds, amats).
  4. Darba aizsardzības instruktāžas darba vietās nodrošina struktūrvienību vadītāji.
    Darba aizsardzības instruktāžas tiek veiktas saskaņā ar uzņēmumā apstiprinātām instrukcijām, kuras ir saistošas konkrētam amatam/profesijai vai konkrēta darba veikšanai.
  5. Instruktāžas veicējam ziņas par instruktāžu veikšanu obligāti reģistrēt noteiktas formas žurnālos un nodrošināt ar instruētāja un instruējamās personas parakstiem.
  6. Kontroli par rīkojuma izpildi paturu sev.

********

******_______________________/****** *******/

*****
+371 *******

Uzņēmuma nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

Vadītāja amats:

Vadītāja V.Uzvārds:

Izpildītāja uzvārds:

Izpildītāja kont.tālr.: