//Nr.

Darba vides riska faktori

Darba vietas vai darba veida raksturojums, mērījumu rezultāti, citi dati

Riska līmenis
(1 - 5)

Darba aizsardzības pasākumi

Atbilstošie normatīvie dokumenti

1.

ORGANIZATORISKIE

1.1.

Neatbilstoša rīcība

DA instruktāžu neveikšana noteikumos paredzētajā kārtībā

Organizēt DA instruktāžas

MK not. Nr. 749/2010

 

 

DA instrukcijās minēto prasību neizpildīšana

Nodrošināt DA instrukciju apgūšanu un ievērošanu

MK not. Nr. 749/2010

1.2.

Drošības zīmes un marķējums

Nepietiekoša informācija par pirmās palīdzības aptieciņu atrašanās vietām

Informēt darbiniekus par pirmās palīdzības aptieciņas atrašanās vietu

MK not. Nr. 400/2002; 359/2009; 713/2010

1.3.

IAL

Izsniegto IAL nelietošana

Kontrolēt, lai izsniegtie IAL tiktu pielietoti

MK not. Nr. 372/2002

2.

FIZIKĀLIE

2.1.

Darba vieta, vispārēji

DT un DV neatbilstošs plānojums, nepietiekama DV platība

Iekārtot darba vietu atbilstoši darba drošības prasībām

MK not. Nr. 359/2009

 

 

Darba vietas nepielāgošana darbiniekam

Pielāgot darba vietu darbiniekam

MK not. Nr. 359/2009